Informasjonskapsler (Cookies) Personvernregler for nyecasinokongen.com

1. Innledning:

Denne politikken om informasjonskapslerforklarerhvordan nyecasinokongen.com («vi», «oss», «vår») brukerinformasjonskapsleroglignendeteknologier for å gjenkjenne deg når du besøkervårnettside. Det forklarerhvadisseteknologiene er oghvorfor vi bruker dem, samt dine rettighetertil å kontrollerevår bruk av dem.

2. Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er smådatafilersomplasserespå din datamaskinellermobilenhetnår du besøkerennettside. Informasjonskapslerbrukes av nettsider for å gjørebrukeropplevelsenmereffektivog for å giinformasjontileierne av siden.

3. Hvorforbruker vi informasjonskapsler?

Vi brukerførstepartsogtredjepartsinformasjonskapsler av fleregrunner. Noeninformasjonskapsler er nødvendige av tekniskegrunner for at vårenettsiderskaloperere, og vi refererertildissesom «essensielle» eller «strengtnødvendige» informasjonskapsler. Andre informasjonskapslergjør det ogsåmulig for oss å spore ogmålretteinteresser av vårebrukere for å forbedreopplevelsenpåvåre Online Tjenester. Tredjepartertjenerinformasjonskapslergjennomvårenettsider for annonsering, analyse ogandreformål. Dette er beskrevetmerdetaljertnedenfor.

4. Hvordankan du kontrollereinformasjonskapsler?

Du har

retttil å bestemme om du vilakseptereelleravviseinformasjonskapsler. Du kanutøve dine informasjonskapselpreferanserved å klikkepå de aktuelle opt-out koblingenegitt i informasjonskapseloversiktenpåvårnettside.

5. Endringer i informasjonskapselpolitikken:

Vi kanoppdateredenneinformasjonskapselpolitikkenfratidtilannen for å gjenspeile, for eksempel, endringer i informasjonskapslene vi brukereller av andreoperasjonelle, juridiskeellerregulatoriskegrunner. Vennligstbesøkderfordenneinformasjonskapselpolitikkenregelmessig for å holde deg informert om vår bruk av informasjonskapslerogrelaterteteknologier.

6. Kontaktoss:

Hvis du harspørsmål om vår bruk av informasjonskapslerellerannenteknologi, kan du sendeossen e-post på [din e-postadresse].