Hvem vi er
NyeCasinoKongen.comomtalesherettersom ‘vi’ eller ‘oss’ eller ‘vår’). Tidligere var NyeCasinoKongen.comeidogdriftet av L&L Europe Limited og da samlet vi inn ogbearbeidet dine personligeopplysningersomendatakontrollør i henholdtildisseretningslinjene for personvernet, og i samsvar med personvernforordningenogtilleggslover. I dagdriftessidenpåenheltannenmåteogfølgeligsamler vi inn betydeligmindrepersonliginformasjonfravårebesøkende.

NyeCasinoKongen.com er i dageid av et affiliate selskap, et selskapregistrertpå Malta.

Denne kunngjøringengir deg den nødvendigeinformasjonenangående dine rettigheterogvåreforpliktelser, ogforklarerhvordan, hvorforognår vi bearbeider dine personligeopplysninger.

Informasjonen vi samler inn               
Vi bearbeider dine personligeopplysninger for å møtevårejuridiske, kontrakts- oglovfestedeforpliktelser, og for å tilby deg tjenestenevåre. Vi samlerikke inn noenunødvendigepersonligeopplysningerfra deg ogvilikkebearbeideinformasjonen din pånoenmåte, bortsettfrasomangitt i disseretningslinjene for personvern.

Eksemplerpåpersonligeopplysningene vi i enkeltetilfellervilfåfra deg, oppgittpåfrivillig basis, er:
• Navn;
• Fødselsdato;
• Hjemmeadresse;
• E-postadresse;
• Telefonnummer;
• Kjønn;

Vi samlerinformasjonpåmåteneangittnedenfor:
• Nettskjemavedregistreringen av konto – leveres av deg selv;
•Oppmeldingtilnyhetsbrev

Nettserverlogger;
• Informasjonoppgitt av vårebearbeidereogderesunderbearbeidere, hvisaktuelt.

Hvordan vi bruker dine personligeopplysninger
Vi tar personvernetdittpåalvorogvilikkeutlevere, dele ellerselge dine opplysningerpånoenandremåterennsomoppgitt i disseretningslinjene for personvern. Vi vilkunbeholde dine opplysningersålenge det er nødvendigog av grunnen(e) angitt i denneerklæringen. Der du hargittdittsamtykketil at vi sender deg kampanjetilbudogmarkedsføring, kan du trekketilbakedettesamtykkenårsomhelst. Formåleneoggrunnlaget for bearbeidingen av dine personligeopplysningeroppgisnedenfor:
•Levering av vårespilltjenester: Vi samler inn dine personligeopplysningersom er nødvendige for å levere deg spilltjenester;

•For å forvaltevåreforretningsbehov: Vi utfører analyser for å forbedrevåretjenesterog for å se prestasjonenogfunksjonaliteten;
•Markedsføring: Vi viltiltiderkunnesende deg informasjon om markedsføring der vi harbedømt at dette er fordelaktig for deg somkundeog er i våreinteresser. Slikinformasjonvilikkeværepåtrengendeogbearbeidespågrunnlag av samtykke;
•Overføring av informasjon: Vi overførerpersonligeopplysningertilvårebearbeidere for identifisering, verifiseringog/ellertransaksjonsinformasjon, der dettekreves for å kunnetilbytjenestenevåre.
•Statistisk analyse ogundersøkelser: Vi bearbeiderinformasjon for statistisk analyse samt for å gjennomføreundersøkelserogutvikling.

Kategorier av mottagere av dine personligeopplysninger.
•Partnereinnen hosting ogsikkerhet. Vårepartnereinnen hosting ogsikkerhetharmulighetentil å gjøreopprinnelsen av innkommendetrafikksynlig.
•Verifiseringstjenester. I samsvar med våreregulatoriskeforpliktelseretterspør vi verifiseringstjenester for å bekrefteidentiteten av vårekunder, entenetteråpningen av enkontoellernårsomhelst i løpet av kontoenslivstid, samt for å bekrefte, blantannet, om kundenevåre er PEP, under sanksjonerellerdeltar i ennasjonalordning for selvekskludering.
•Tjenesterinnenmarkedsføring. Hvis du hargittdittsamtykke for kommunikasjoninnenmarkedsføring via alle tilgjengeligekanaler, vil vi sendetidsvisekampanjemateriellellerengasjerebearbeidere for å leveretjenesterinnenmarkedsføring.

Vi vilbearbeide dine personligeopplysninger av flereulikegrunner, oghver av disseforeskrives i relevante lover om personvernbeskyttelse.

Samtykke
Vår bearbeidelse av dine personligeopplysningervilhovedsakeligværenødvendig for at vi skalkunnetilby deg ensågodtjenestesommulig. Enkelte ganger kan vi etterspørredittsamtykke for å bearbeidepersonligeopplysningerpåentydeligmåte. I sliketilfellervil dine personligeopplysningerbearbeides i henholdtil et sliktsamtykkeog du vilkunnetrekketilbakesamtykket i skriftlig form nårsomhelst. For eksempelkansamtykkerdittkreves for å sende deg kampanjemateriellogannenkommunikasjoninnenmarkedsføring.

Utførelse av enkontrakt, samsvar med juridiskeforpliktelser
Det kanogsåværenødvendig for oss å bearbeide dine personligeopplysninger der dette er nødvendig for å utføreenkontrakt (sliksomvilkåreneogbetingelsenenår du åpnerenkonto i vårt casino) eller for at vi skalkunneoverholde diverse juridiskeogregulatoriskeansvar, inkludert, men ikkebegrensettilsamsvar med vilkår for spillelisenser.Legitimeinteresser
Til sluttkan vi ogsåbearbeide dine personligeopplysninger der vi mener at slikbearbeidelse er vår (ellerentredjeparts) legitime interesse ogsålengeslikbearbeidelseikkeforsømmer dine interesser, rettigheterellerfriheter. Eksempler der vi bearbeiderinformasjonen i henholdtilvårelegitimeinteresserkaninkludere: (i) der vi identifiserervisseselskapsomkantilby deg ytterligerefordelerrundttjenestenvårellergirossverdifullinformasjon om din bruk av tjenestenvår; (ii) identifiseringogbevaring av informasjonrelaterttil de med problemerinnenansvarlig spilling (profilering); (iii) bearbeiding for å sikretrygghetenog av nettverketoginformasjonen, inkludertforhindring av uautoriserttilgangtilvårtnettverk av

elektroniskkommunikasjon; (iv) overholderegelverkoglovfestedekrav; og (v) utforming av lojalitets- ogkampanjeordninger for spillere.

Dine rettigheter
Du harrettentil å fåtilgangtilpersonligeopplysningersom vi bearbeider om deg ogetterspørreinformasjon om:

•Hvilkepersonligeopplysninger om deg vi har;
•Formålene med bearbeidelsen;
•Kategoriene av berørtepersonligeopplysninger;
•Mottagernesom vi har/vilformidle dine personligeopplysningertil;
•Hvorlenge vi tenkt å oppbevare dine personligeopplysninger;
•Informasjon om kilden for opplysningene, hvis vi ikkehentet dem fra deg direkte.

Hvis du mener at vi harmangelfulleellerunøyaktigeopplysninger om deg, har du retttil å be oss om å retteog/ellerfullføreinformasjonen. Vi satserpå å rettedenneså fort sommulig, med mindre det finnesengyldiggrunntil å ikkegjøredette I sliketilfellerblir du varslet.

Du harogsårettentil å etterspørreslettingen av dine personligeopplysningereller be om enbegrensning av bearbeidelsen (hvisaktuelt) i henholdtilpersonvernlovgivning; samtmotståenhverdirektemarkedsføringfraoss; til å utøve dine rettigheter om datamobilitet, ogværeinformasjon om alle automatiskeavgjørelser vi vilbruke.

Deling ogformidling av dine personligeopplysninger
Vi vilikke dele ellerformidlenoen av dine personligeopplysningerbortsettfra i tilfelleroppgitt i disseretningslinjene for personvern, der dette er et juridiskkraveller der dette er nødvendig for å utføretjenestenesometterspurt av deg. Dersom vi er avhengige av bearbeidere, vil alle slikeleverandørersomopptrerpåvårevegneværekontraktmessigbundettil å kunbearbeideinformasjonen i henholdtilveiledningfraoss, samt å overholde alle personvernloverogandrepassendetiltak for konfidensialitetogsikkerhet.

Sikkerhetstiltak
Vi tar privatlivetdittpåalvorogbruker alle fornuftigetiltakogforholdsregler for å beskytteogsikre dine personligeopplysninger. Vi jobber hardt for å beskytte deg og dine opplysningerfrauautoriserttilgang, endringer, formidlingellerødeleggelse, ogharflere lag med sikkerhetstiltakpåplass, inkludert:

Bransjeledendebrannmur, gyldige SSL-sertifikater, oppdaterte TSL-protokoller, ytterligeremekanismer for samtykkefrabrukerne, kryptertesikkerhetskopierpåentryggplass, tilgangsrettigheterbegrensettilpersonersomtrengerinformasjonen, konfidensialitetsklausuler i de ansatteskontrakter, oppdaterte virus- ogmalwarescannere, forskrifterogprosedyrerspesifikke for personvernbeskyttelse, enutpektpersonvernombud med alle nødvendigestøttestrukturer (sliksommulighetentil å fåjuridiskrådgivning, ressurser, provisjon for treningsomnødvendigogkommunikasjon med tilsynsorganer (merinformasjonnedenfor)) samtutføringen av periodeviseøvelserinnen samsvar med GDPR av eksterneoguavhengigejuridiskerådgivere.Overføringerutenfor EU
L&L Europe Limited brukernoenprodukterellertjenester (ellerdeler av dem) sombefinner

seg/lagres i land uten EØS. Dette betyr at vi fratidtilannenviloverførepersonligeopplysningerutenfor EØS for at våretjenesterskalkunnepresterebedre. Vi vilkunoverførepersonligeopplysningertiltredjeparts land som EU-kommisjonenbetrakter å kunnetilbypassendebeskyttelse av personliginformasjoneller der vi henter inn uttrykkeligsamtykkefravåreregulatorer for personvernbeskyttelse.

Dermed, når du brukertjenestenevåre, kan de personligeopplysningene du sender inn lagrespåserveresombefinner seg utenfor EØS-land (dersomsliketredjeparterbrukestil å bearbeide dine opplysninger). Der dette er tilfellet, vil vi ta steg for å sikre at slikeleverandørerbruker det nødvendigenivået av beskyttelse for dine opplysningerogoverholderstrengeavtalerogtiltaksatt av oss for å beskytte dine opplysningerogoverholderelevante lover om personvernbeskyttelse.

I tråd med Artikkel 45 i den Generellereguleringen for personvernbeskyttelse, har EU-kommisjonenanerkjent land der EU-kommisjonenhar tatt enavgjørelse om tilstrekkeligheten av passendepersonvernbeskyttelse. I henholdtildetteble alle vårebearbeidere i USA anerkjentogsertifisert under personvernskjoldetog er undrelangbindendeavtaler. Aktuellinformasjon om hvilke land somfikkavgjørelsen om tilstrekkelighet av EU-kommisjonenfinner du her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Konsekvenser av å ikkeoppgiinformasjon
Du er ikkepålagt å oppgi dine personligeopplysningertiloss, men sidendenneinformasjonen i enkeltetilfeller er nødvendig for at vi skalkunnetilby deg enkelte av tjenestenevåre, vil de gjeldendetjenesteneikkekunnebliutførtpåentilfredsstillendemåte. Eksemplerpådette er f.eks. oppretting av kontohososselleroppmeldingtilnyhetsbrevhvor du vilmåtteoppgienvisspersonliginformasjontiloss.

Hvorlenge vi beholder opplysningene dine
Vi vilkunbeholdepersonligeopplysningersålengedette er nødvendig, og vi harstrengeforskrifter om gjennomgangogbevaring for å møtedisseforpliktelsene. Vi er spesieltpåkrevd under lovfestederegelverkogaktuellereguleringer å beholde dine personligeopplysninger i enperiode av 5 åretter at vårtforretningsforhold er over. Derettervilopplysningeneødelegges. Samtidigkanandrekortereellerlengreperiodergjelde, pågrunnlaget av dokumenterteforskrifterogprosedyrerutarbeidetpågrunnlag av juridiskeogregulatoriskeforpliktelsersamtpågrunnlaget av bevaring av personligeopplysningerkunsålengedette er nødvendig.

Der du harsamtykkettil at vi bruker dine opplysninger for direktemarkedsføring, vil vi beholdeinformasjonensomkreves for slikmarkedsføringinntil du melder fratilosseller/og trekker tilbakesamtykket. Vennligst merk at enkelteopplysningerkanlagres for å sikre at ingenmarkedsføringsendesuttilslikemottagere.

Markedsføring
Hvis du samtykkertil at vi bruker dine kontaktopplysninger for markedsføringsformål, har du rettentil å endreellertrekketilbakesamtykketnårsomhelstvedhjelp av de gittealternativene for avmeldingellerved å kontakteNyeCasinoKongendirekte.

Innsending av klager
Vi vilkunbearbeide dine personligeopplysninger i samsvar med disseretningslinjene for personvernog i henholdtilrelevante lover om personvernbeskyttelse. Hvis du derimotønsker å sende inn enklageangåendebearbeidelsen av dine personligeopplysningerellerdersom du ikke er fornøyd med hvordan vi håndterteopplysningene dine, har du retttil å klagetilossslik at vi kanprøve å retteoppenhverfeilhåndtering av opplysningene dine, ellertiltilsynsorganet, som du mener er nødvendig.

Du kankontakteosssomfølger:

• E-post: info@NyeCasinoKongen.com
• Kontaktskjema

Forbehold
Vi vil ta i bruk fornuftigeanstrengelser for å beskytte dine personligeopplysninger. Overføring av informasjon via internett er aldriheltsikkert, derforkan vi ikkeholdesansvarligehvisnoe av denneinformasjonenavsløres for uautorisertetredjepartergrunnetårsakerutenforvårkontroll.